Gdy pracodawca odmawia zwolnienia od pracy na wykonanie odstrzału sanitarnego

 

Cykl Prawo Łowieckie


Odmowa zwalniania pracowników od wykonywania zajęć służbowych celem wykonywania odstrzałów sanitarnych stanowi problem, na który nie sposób znaleźć prostego rozwiązania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od wykonywania zajęć służbowych w terminie z nim uzgodnionym. Co jednak w przypadku, gdy pracodawca bądź przełożony nie zgodzi się na takie zwolnienie? Czy narusza w ten sposób przepisy prawa?

Wskazać należy, że naturalną koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego jest zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych. Taka też intencja przyświeca celowi zapobiegania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń poprzez zaplanowaną sanitarną redukcję pogłowia dzików. Prawo jest w tym zakresie jednoznaczne – pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w tym celu zwolnienia od pracy. Praktyka pokazuje jednak, że mimo palącego problemu pracodawcy nader często odmawiają pracownikom zwolnienia od pracy celem wykonywania odstrzału sanitarnego, a więc realizacji wynikających z potrzeby chwili ustawowych obowiązków. Czy na pracodawcy na pewno ciąży obowiązek zwolnienia pracownika od pracy, skoro w powszechnej świadomości brak jest w tym zakresie jakiegokolwiek rygoru? Pracownicy nie stoją bynajmniej na straconej pozycji.

Przepisy nie są w tym zakresie jednoznaczne, tym niemniej wskazać należy, że zgodnie z art. 85aa ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt kto uchyla się od wprowadzonych na podstawie przepisów ustawy obowiązków określonych w programie (a więc m. in. programie wczesnego wykrywania i zwalczania występowania zakażeń wirusem ASF) podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający (ogłaszany przez Prezesa GUS), a więc kary pieniężnej do wysokości niemal 3,5 tys. zł. Kary, w drodze decyzji administracyjnej, wymierza powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz weterynarii.

Ponadto, zgodnie z art. 78 pkt 5 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt „kto udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności wynikających z nakazów organów Inspekcji Weterynaryjnej wydanych w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. Wskazać należy, że powiatowy lekarz weterynarii jako organ Inspekcji może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (art. 44 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy). Tym samym odmowa udzielenia zwolnienia, zwłaszcza wobec nałożonego na pracodawcę ustawowego obowiązku może tym samym wypełniać znamiona omawianego czynu zabronionego.

Powyższe regulacje wynikają wprost z przepisów omawianej ustawy – w ostateczności zawsze pozostaje droga postępowania sądowego i dochodzenia w ten sposób przydanych ustawowo praw. Pamiętać jednak należy, że rzeczone zwolnienie nie dotyczy wszystkich myśliwych – pisaliśmy o tym m. in. w artykule “Urlop” na wykonanie odstrzału sanitarnego zwierząt?. A jakie są Wasze doświadczenia związane z uzgadnianiem z pracodawcami terminów zwolnień od wykonywania zajęć służbowych celem wykonywania odstrzału sanitarnego? Zachęcamy do komentowania!

B.S.


Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Kontakt: biuro@prawolowieckie.pl

3 myśli na temat “Gdy pracodawca odmawia zwolnienia od pracy na wykonanie odstrzału sanitarnego

  1. pracodawca odmówił mi wykorzystania całości czyli 6 dni w jednym ciagu i nakazał mi tylko dwa dni w miesiącu. ,,widzimisie” komendanta

  2. pracodawca odmówił mi wykorzystania całości czyli 6 dni w jednym ciagu i podpisał mi tylko dwa dni w miesiącu. ,,widzimisie” komendanta a odstrzał sanitarny jest do końca sierpnia

Dodaj komentarz