Czy koło łowieckie ma obowiązek udzielić odpowiedzi w drodze dostępu do informacji publicznej?

Cykl Prawo Łowieckie

Po małej przerwie niniejszym artykułem podejmujemy dzisiaj coraz bardziej modną tematykę dostępu do informacji publicznej. Warto zadać pytanie – co to właściwie jest? Pokrótce formułując definicję legalną informacji publicznej – zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy „każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”. Jednak, jak to w prawie, wiele definicji podlega interpretacji i nie inaczej jest w tym przypadku – bowiem rozumienie spraw publicznych jest szeroko omawiane w doktrynie i orzecznictwie ze względu na specyfikę spraw, jak w przypadku powziętego przez nas tematu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu analizując w sentencji wyroku z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt IV SAB/Wr 172/18  treść art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, według którego obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne kontrolowany, doszedł do wniosku, że koła łowieckie są “innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne” w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i co do zasady, mogą być zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na wstępie należy wyjaśnić, że istnieje wykrystalizowana linia orzecznicza (patrz: I OZ 1155/13 – postanowienie NSA oraz I OSK 1841/17 – wyrok NSA), co do podlegania kół łowieckich pod ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku z późń. zm. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) jako podmiotów realizujących zadania publiczne oraz gospodarujące mieniem publicznym, wobec czego nie ma wątpliwości, że udzielanie takich informacji jest obowiązkowe. Na marginesie jednak należy nadmienić, że nie wszystkie zapytania trafiające na ręce kół łowieckich muszą uzyskać odpowiedź – zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Łowieckiego oraz Prawem łowieckim niektóre informacje mają charakter „wewnątrz – organizacyjny” (o czym szerzej omówimy poniżej), a dane koło w związku z tym nie jest zobowiązane do ich udostępnienia.

Spory prawne powstają jednakże w Polsce nieustająco, a samo zagadnienie nadal jest przedmiotem wielu rozstrzygnięć przez właściwe sądy. Wskazując najświeższy, tj. przytoczony już wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2018 roku (sygn. akt IV SAB/Wr 172/18) w sprawie ze skargi na bezczynność koła łowieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek skarżącego z dnia 10 października 2017 roku ww. Sąd zobowiązał właściwe koło łowieckie do rozpoznania wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej w zakreślonej części w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku, jak i stwierdził, że bezczynność koła łowieckiego w rozpatrzeniu wniosku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a pozostałą część skargi oddalił.

Ale po kolei – ww. Sąd całościowo podtrzymał obowiązującą linię orzeczniczą – wszelkie zapytania skarżącego jak np. kwestię przyjęcia nowych członków do koła – ich przedwstępnego przesłuchania, czy terminu wysłanych zawiadomień o ich przyjęciu do Zarządu Okręgowego lub też na czyj wniosek zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego we wskazanym terminie mające dla koła łowieckiego charakter proceduralny – tak formułowane zapytania nie wymagają odpowiedzi w rozumieniu omawianej ustawy. Zobowiązał jednak właściwe koło łowieckie do udzielenia odpowiedzi na pozostałe zapytania, jako mieszczące się podmiotowo i przedmiotowo w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wobec powyższego zapytanie odnoszące się do liczby nowoprzyjętych członków koła (pkt 3 wniosku), podobnie jak miało to miejsce w stosunku do strażników łowieckich, mieściło się w ramach informacji o osobach mających związek z wykonywaniem zadań publicznych. W myśl art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo łowieckie, Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych. Zgodnie zaś z treścią Statutu Polskiego Związku Łowieckiego członek Zrzeszenia ma prawo brać czynny udział w wykonywaniu zadań Zrzeszenia, w szczególności związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Tym samym dane na temat nowych członków koła, którzy przystąpili do niego w podanym przez skarżącego okresie, stanowią informacje o sprawach publicznych i jako takie powinny – co do zasady – podlegać udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Omawiany powyżej wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat, polecamy również poniżej dwa artykuły, gdzie omawiamy istotne z punktu widzenia polskiego orzecznictwa. Miłej lektury!

Artykuły:

  1. https://prawolowieckie.pl/2017/12/sad-stwierdza-wygaszenie-obwodu-lowieckiego-co-moze-to-oznaczac-dla-ciebie/,
  2. https://prawolowieckie.pl/2017/12/konsekwencje-braku-obwodu-lowieckiego-wolna-amerykanka/.

J.S.

Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Kontakt: biuro@prawolowieckie.pl

Dodaj komentarz