“Urlop” na wykonanie odstrzału sanitarnego zwierząt?

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przydała posiadaczom uprawnień do wykonywania polowania prawo do skorzystania z tzw. „zwolnienia od pracy” lub „zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych”, o tyle o ile ma ono na celu wykonywanie odstrzału sanitarnego zwierząt. Już w tym miejscu podkreślić należy, iż jest to zwolnienie od pracy lub wykonywania czynności służbowych, a nie dodatkowy urlop, przysługujący wyłącznie ściśle określonej grupie obywateli. Czy zatem każdy myśliwy ma prawo do skorzystania z nowego prawa i czy obejmuje ono terytorium całego kraju?

Ustawa stanowi jasno, iż prawo do skorzystania ze zwolnienia przysługuje pracownikom, tj. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, żołnierzom oraz funkcjonariuszom, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania. Stosowny wniosek o przedmiotowe zwolnienie w przypadku pracowników dotyczy zatem zwolnienia od pracy, a w przypadku funkcjonariuszy i żołnierzy zwolnienia od wykonywania czynności służbowych. W ślad za tym wskazać należy, że ustawodawca jednoznacznie określił, iż przedmiotowe zwolnienie służyć ma wykonywaniu odstrzału sanitarnego zwierząt, wprowadzonych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 3 pkt 8 oraz art. 47 ust. 1, zatem wprowadzonych na podstawie rozporządzenia powiatowego lekarza weterynarii, rozporządzenia wojewody oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, tj. aktów nakazujących odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze. Za przykład wskazać należy Rozporządzenie nr 02/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży z dnia 21 września 2017 r., poprzez który nakazał on odstrzał sanitarny na terenie powiatu łomżyńskiego (Rozporządzenie nr 02/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży). Omawiane przepisy stanowią jednoznacznie, iż prawo do zwolnienia od pracy lub zwolnienia od wykonywania czynności służbowych dotyczy wyłącznie terenów objętych „nakazem odstrzału sanitarnego”, wydanego w drodze rozporządzenia przez uprawnione do tego podmioty. Nowe przepisy określiły przesłanki, których tylko łączne spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od pracy lub zwolnienia od wykonywania czynności służbowych celem wykonywania odstrzału sanitarnego. Wśród nich wymienić należy w szczególności posiadanie prawa do wykonywania polowania, świadczenia pracy na podstawie umowę o pracę, bądź pozostawania w zatrudnieniu jako funkcjonariusz lub żołnierz, nadto wykonywania przedmiotowego odstrzału na terenie objętym nakazem wydanym w drodze rozporządzenia przez uprawniony do tego podmiot. Co w przypadku, gdy myśliwy zrzeszony w kole łowieckim, którego obwód łowiecki nie znajduje się na terenie objętym nakazem odstrzału sanitarnego (wydanego w drodze rozporządzenia) zechce wspomóc kolegów myśliwych, na których ciąży taki obowiązek? Art. 47c ust. 3 znowelizowanej ustawy stanowi, że dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy lub niewykonywanie zajęć służbowych, o których mowa w ust. 2, jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział danego pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza będącego osobą, o której mowa w ust. 1, w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu. Co to oznacza w praktyce? Niezbędne jest zatem uzyskanie rzeczowego zaświadczenia od podmiotu obowiązanego do dokonywania odstrzału sanitarnego, który potwierdzi fakt brania w nim udziału (w określonym miejscu i czasie). Kto zatem jest uprawniony do wydawania rzeczowych zaświadczeń? Art. 45 ust. 1 pkt 8 upoważnia powiatowego lekarza weterynarii do nakazania dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolnożyjących (dzikich), zatem jako zobowiązane podmioty w myśl art. 47c ust. 3 wskazać należy m. in. same koła łowieckie. Uprawnione są one (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie koła) do wydawania pisemnych oświadczeń, potwierdzających fakt udziału danej osoby w odstrzale sanitarnym zwierząt w ściśle określonym dniu.

Co istotne, za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych celem wykonywania odstrzału sanitarnego osoba będąca pracownikiem, żołnierzem lub funkcjonariuszem (nadto posiadająca uprawnienia do wykonywania polowania), zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, iż przedmiotowe zwolnienie (w maksymalnym wymiarze 6 dni w roku kalendarzowym) nie zmniejsza przysługującego wymiaru urlopu w myśl przepisów kodeksu pracy. Nie stanowi nadto swoistego „dodatku”, albowiem ustawodawca określił jego ścisłe przeznaczenie, tj. wykonywanie odstrzału sanitarnego zwierząt. Stanowi ono bowiem „zwolnienie od pracy lub zwolnienie od wykonywania czynności służbowych”, a nie urlop wypoczynkowy w myśl przytaczanej ustawy. Podobne uprawnienie do skorzystania z „dodatkowych” dni wolnych od pracy (za które przysługuje wynagrodzenie) mają np. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę studenci, którym ustawodawca przydał uprawnienie do skorzystania z tzw. urlopu „szkoleniowego” – nawet do 21 dni w ciągu roku akademickiego.

Myśliwi, którzy myślą o skorzystaniu z prawa do zwolnienia od pracy lub zwolnienia od wykonywania czynności służbowych winni zatem uważnie śledzić wojewódzkie Dzienniki Urzędowe i wyczekiwać pojawienia się w nich rozporządzeń nakazujących odstrzał sanitarny na terenie ich macierzystych, bądź niemacierzystych kół łowieckich. Ważne jest by dochować wszelkich procedur, tj. przede wszystkim uzgodnić z pracodawcą termin wykonywania odstrzału sanitarnego – stanowi to bowiem podstawę do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Ważne jest także udokumentowanie tego faktu poprzez uzyskanie pisemnego oświadczenia uprawnionych do ich wydania podmiotów.

Omawiane zwolnienie jest nowym zagadnieniem w obrocie prawnym, a nade wszystko dotyczy nowo przydanych praw pracowniczych. Gdyby mieli Państwo problemy z uzyskaniem zgody pracodawcy na skorzystanie ze zwolnienia od pracy celem wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt – zachęcamy do kontaktu. Sama procedura uzyskania rzeczowego zwolnienia nie została jakkolwiek ugruntowana, tym samym może sprawiać trudności w stosunkach na linii pracodawca – pracownik. Jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne doradztwo, jak i pomoc w pozytywnym rozpatrzeniu każdej z indywidualnych spraw. Zachęcamy także do komentowania i opisywania własnych doświadczeń, związanych z prawem do skorzystania z omawianego zwolnienia od pracy lub wykonywania czynności służbowych.

J.M.

Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Kontakt: biuro@prawolowieckie.pl

6 myśli na temat ““Urlop” na wykonanie odstrzału sanitarnego zwierząt?

  1. Pytanie, kto w takim wypadku wyplaca lub zwraca wynagrodzenie wyplacone pracownikowi za nieobecnosc w pracy? oraz czy wystarczy jako potwierdzenie pobytu w lowisku na odstrzale sanitarnym w danych dniach pismo potwierdzone przez zarzad kola bo tak to rozumie czy potrzeba potwierdzenia lekarza weterynarii? Pozdrawiam Darz Bor

    1. Art. 80 k.p. stanowi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż art. 47c ust. 5 znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych, o którym mowa w ust. 4, pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą, o której mowa w ust. 1, zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop wypoczynkowy. Zasady obliczania wynagrodzenia za czas płatnych zwolnień od pracy określa rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy (w przypadku gdy przepisy przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia, a tak jest w przypadku zwolnień na wykonywanie odstrzału sanitarnego zwierząt) stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Zgodnie z § 5 omawianego rozporządzenia przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia składniki wynagrodzenia ustalane są w wysokości przeciętnej i oblicza się je z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Odesłanie do wyżej omawianych przepisów oznacza, że pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za dzień zwolnienia od pracy. Zwolnienie celem wykonywania odstrzału sanitarnego można przyrównać do zwolnienia pracownika od pracy celem oddania krwi. W obu przypadkach pracodawca jest zobowiązany zwolnić danego pracownika, jak i wypłacić mu należne wynagrodzenie.

      Co do drugiego pytania – analiza przepisu art. 47c ust. 3 znowelizowanej ustawy, która stanowi, że pisemne oświadczenie wydaje podmiot, któremu nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, upoważnia do wnioskowania, że skoro „nakaz” wydaje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich (a więc najczęściej kołom), to Zarząd koła (w zależności od zapisów statutu koła) będzie uprawniony do jego wydania, tym samym jego przedłożenie pracodawcy stanowić będzie spełnienie ustawowych przesłanek – „wykazanie dowodu usprawiedliwiającego nieobecność w pracy”. Skoro bowiem stosownym rozporządzeniem nakazano danemu zarządcy dokonanie odstrzału, to zdaniem zespołu redakcyjnego nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowych potwierdzeń.

  2. Chce wziąć taki urlop w pracy. Czy wystarczy przedstawić odstrzał sanitarny na dziki? Jak pomóc moim koleżankom z działu kadr by ułatwić temat? Pozdrawiam

  3. Czy jeśli odstrzał jest wykonywany w sobotę lub w dzien pracujący ale poza godzinami pracy to na jakiej podstawie nalezy sie urlop wypoczynkowy lub wynagrodzenie? Z przepisow wynika, ze przysluguje to za zwolnienie od pracy, ale w przypadku gdy polowanie jest w sobote, w ktora normalnie myśliwy nie pracuje to jak to wtedy wyglada?

  4. Mam pytanie. Pracuję na umowę o pracę od poniedziałku do piqtku w godzinach 7.30.-15.30. W moim zakładzie pracy poinformowałem kadrową o woli wykorzystania zwolnienia z pracy na czas wykonania odstrzału sanitarnego. Pani kadrowa po konsultacji z naszym radcą prawnym stwierdziła, że do wniosku do pracodawcy powinienem oprócz daty wykonywania odstrzału sanitarnego wpisać godziny od-do, kiedy taki odstrzał zrealizuję. Czy w takim razie mogę polować tylko od godziny 7.30 do 15.30 aby takie zwolnienie od pracy otrzymać, czy pracodawca powinien odnieść się tylko do dnia wykonania odstrzału (np. poluję od 04.00 do 7.00 rano w piątek, a pracę zaczynam od.7.30 więc w tym dniu byłem na polowaniu).

Dodaj komentarz