Odpowiedzialność członka zarządu koła łowieckiego, a regulacje kodeksu spółek handlowych

 

Cykl Prawo Łowieckie


W dobie rewolucyjnych zmian regulacji prawa łowieckiego nasuwa się pytanie o sens i zasadność samego powoływania zarządu koła łowieckiego, tym bardziej w kontekście nowo nałożonej odpowiedzialności finansowej na jej członków. Skąd ustawodawca zaczerpnął tak dotkliwe dla myśliwych przepisy?

O nałożonej na członków zarządów kół odpowiedzialności pisaliśmy w artykule Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania koła – co to oznacza w praktyce? – precyzuje on okoliczności, w których zastosowanie znajdą nowe przepisy ustawy. Co ciekawe przedmiotowa regulacja nie jest niczym nowym na gruncie polskiego ustawodawstwa, bowiem w 1995 r. w ramach uchwalanego ówcześnie prawa łowieckiego w jego art. 33 uregulowane zostało, iż za zobowiązania koła odpowiadać mieli solidarnie wszyscy jego członkowie (przepis ten został usunięty dopiero w ostatnim roku rządów SLD poprzez nowelizację z dnia 17 czerwca 2004 r.).

Odnieść należy się jednak tutaj do regulacji kodeksu spółek handlowych, które niewątpliwie stanowią pierwowzór przyjętych rozwiązań. Istotnie przepisy k.s.h. nie sankcjonują jakkolwiek sytuacji braku reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak samo jak brak jest adekwatnych rozwiązań na gruncie ustawy łowieckiej. Co to oznacza w praktyce i skąd pewność, że ww. omawiane regulacje stanowią wzór przyjętych rozwiązań o odpowiedzialności finansowej członków zarządu kół łowieckich?

Zastrzec w tym miejscu należy, że omawiana ustawa nie reguluje, aby w jej nieunormowanym zakresie zastosowanie miały przepisy k.s.h., tym niemniej wskazać należy na podobieństwo nowoprzyjętych regulacji z tymi traktującymi o odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. z art. 299 k.s.h. Aby wykazać powyższe koniecznym pozostaje zestawienie nowo przyjętych rozwiązań z ustawy łowieckiej z tymi już obowiązującymi na gruncie regulacji k.s.h.:


Art. 299 § 1 k.s.h. „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Art. 33 ust. 2c u.p.ł. „(…) Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przysługuje roszczenie regresowe do członków zarządu koła łowieckiego”.

Art. 299 § 2 k.s.h. „Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że (…) nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku (…) wierzyciel nie poniósł szkody”.

Art. 33 ust. 2c u.p.ł. „Członek zarządu koła łowieckiego może się uwolnić od odpowiedzialności (…), jeżeli wykaże, że nie ponosi winy za niewywiązanie się przez koło łowieckie z zobowiązania z tytułu odszkodowań (…).


Co zostało wykazane, k.s.h. nie reguluje sytuacji braku reprezentacji spółki z o.o., tym samym nie nakłada żadnych zobowiązań, jak i nie określa żadnej sankcji wobec podmiotów uprawnionych do jego powołania w zakresie podejmowania jakichkolwiek działań w tym kierunku. Brak zarządu spółki z o.o. stanowi bowiem obligatoryjną podstawę zawieszenia toczących się postępowań sądowych, jak i egzekucyjnych. Czy powyższe znajduje odzwierciedlenie w przepisach ustawy łowieckiej?

Ustawa łowiecka nie reguluje sytuacji braku organu reprezentacji koła, tym niemniej wskazuje na możliwość podejmowania działań nadzorczych przez właściwe miejscowo zarządy okręgowe w przypadku uchylania się przez zarządy kół od przydanych im do realizacji zadań bądź działania w sposób sprzeczny z samą ustawą, jak i Statutem. Na gruncie orzecznictwa nie sposób doszukać się zapadłych w tym zakresie rozstrzygnięć, tym bardziej z uwagą należy przyglądać się stosowaniu tychże przepisów w najbliższych latach.

Wskazać jednak należy, że ustawodawca nakładając odpowiedzialność finansową za zobowiązania koła na członków zarządu kół uregulował równolegle, iż mogą się oni uwolnić od tejże odpowiedzialności, jeśli wykażą, że nie ponoszą winy za niewywiązanie się przez koło łowieckie z zobowiązania z tytułu odszkodowań. Wobec treści ww. przepisu wskazać należy, iż z całą pewnością zostanie on poddany wnikliwej analizie sądów rozpatrujących ewentualne spory na linii PZŁ – członek zarządu koła. Podkreślenia jednak wymaga, że ustawodawca nie uregulował solidarnej odpowiedzialności członków zarządów kół, jak ma to miejsce w przypadku członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy może mieć to znaczenie? Będziemy rzeczone zagadnienie z pewnością rozwijać i omawiać na kanwie kolejnych artykułów. Z pewnością jednak podobieństwo obowiązujących regulacji skłaniać będzie ku stosowaniu analogii podczas próby interpretacji zawiłości niektórych łowieckich zagadnień prawnych – co oczywiste z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej koła.

Zachęcamy także do nadsyłania ewentualnych własnych przemyśleń o omawianym zagadnieniu, czy też historii, bądź sporów sądowych – chętnie się z nimi zaznajomimy!

J.M.


Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Kontakt: biuro@prawolowieckie.pl

Dodaj komentarz