Czy można odebrać komuś nadane medale za zasługi łowieckie?

Cykl Prawo Łowieckie

Jakiś czas temu na jednym z portali społecznościowych na łamach którego zrzeszają się członkowie oraz sympatycy szeroko pojętego łowiectwa w postaci grupy o nazwie „Brać Łowiecka […]” padło pytanie, które z pozoru wydaje się nieistotne – czy można odebrać komuś nadany medal za zasługi łowieckie?

Ma to związek z niedawną zmianą ustawy Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018 roku, gdzie posłem będącym członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoznającym oraz procedującym wówczas projekt ww. ustawy był p. Jerzy Gosiewski, który to uhonorowany został przez Polski Związek Łowiecki Medalem za Zasługi dla Łowiectwa (gwoli ścisłości, nadaje się je osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie), a który to fakt zbulwersował dużą część obserwatorów dyskusji o kształcie nowotworzonego prawa. I to w związku z tym faktem przedstawimy odpowiedź na zadane wyżej pytanie.

Na wstępie jednak zaznaczyć należy, że co do zasady, rozpatrując powyższy przypadek nie jest to możliwe – należy tu wskazać głównie na brak dalszych regulacji i procedur. Owszem, istnieje ścieżka, która wynika z treści aktu normatywnego Naczelnej Rady Łowieckiej, tj. § 24 uchwały nr 27/2006 z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich zmienionej uchwałą nr 35/2013 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 25 kwietnia 2013 roku, jednakże dotyczy jedynie między innymi popełnienia przestępstw wymienionych enumeratywnie w art. 52 oraz art. 53 ustawy Prawo Łowieckie.

Dotyczy to przestępstw które podlegają sankcji grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a więc: gromadzenia, posiadania, wytwarzania, przechowywania lub wprowadzania do obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczonego do kłusownictwa; wchodzenia w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych; hodowania lub utrzymywania bez zezwolenia chartów rasowych lub ich mieszańców, czy też sprawowania zarządu z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwalając na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub też na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny oraz pewne novum, a mianowicie wykonywanie polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia.

Tym samym, bazując na treści art. 53 ustawy Prawo Łowieckie dotyczyć musiałoby to przestępstw podlegających karze pozbawienia wolności do lat pięciu tj. np. polowania na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 metrów od brzegu w głąb morza lub 5000 metrów w głąb lądu; polowania z chartami lub ich mieszańcami; polowania w czasie ochronnym; polowania nie posiadając uprawnień do polowania, czy wchodzenia w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków.

Jednocześnie osoba ta mogłaby też stracić omawiane odznaczenie w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny środka karnego – pozbawienia praw publicznych (przy czym zauważyć tutaj należy błąd techniki prawodawczej stosując metodę językową wykładni prawa w postaci użycia zwrotu „oraz” – wskazuje ono na nierozłączność dwóch ww. przesłanek, co w rzeczywistości skończyłoby się sytuacją, kiedy to omawiana procedura stanowiłaby de facto „martwą literę prawa”). Jak widać jednak, omawiany przypadek nie pozwala stwierdzić, aby doszło tutaj do naruszenia którejkolwiek z ww. przesłanek. W związku z powyższym, bazując na aktualnie obowiązujących aktach normatywnych należy podtrzymać tezę ze wstępu artykułu – odebranie Medalu za Zasługi dla Łowiectwa p. Jerzemu Gosiewskiemu nie jest możliwe.

Oczywiście, sprawa pozostaje otwarta na przyszłość – Naczelna Rada Łowiecka mająca moc uchwałodawczą w zakresie swoich kompetencji mogłaby podjąć stosowną uchwałę zmieniającą treść Regulaminu Kapituły Odznaczeń Łowieckich, rozszerzając katalog „przewinień”, formułując np. nieostrą definicję sprzeniewierzenia się wartościom wynikającym ze Zbioru Zasad Etyki Łowieckiej rozszerzając jej nieformalne obowiązywanie na osoby uhonorowane przez Polski Związek Łowiecki Medalem za Zasługi dla Łowiectwa, na podstawie których podejmowano by dalsze kroki mające na celu odbieranie tychże medali, przy czym należy zaznaczyć – zgodnie ze zwyczajem prawnym w Polsce – nie powinno to dotyczyć czynów sprzed dnia podjęcia (w tej konkretnej sytuacji) stosownej uchwały.

Równocześnie, gdyby zainteresował Państwa tenże artykuł, polecamy zaznajomić się z wpisem dotyczącym nieco innej materii (choć niezwykle istotnej z punktu widzenia myśliwego ze względu na praktyczność tematyki), tj. urlopu na odstrzał sanitarny zwierząt.

J.S

 

Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Kontakt: biuro@prawolowieckie.pl

Dodaj komentarz