Czym jest łowiectwo? Część III

 

Jak wspomnieliśmy w części pierwszej artykułu pt. „Czym jest łowiectwo?”, dzisiejszy artykuł dotyczyć będzie zagadnienia ochrony zwierzyny łownej, której materię ustawodawca rozwija w mocno eksploatowanej przez nasz zespół ustawy Prawo łowieckie.

Przechodząc do sedna, ochrona zwierzyny łownej jest w niej mocno zakorzeniona, czego emanację stanowi art. 9 tejże ustawy. W wymienionym artykule w ust. 1 znajdziemy zapis mówiący, że „ochrona zwierzyny – poza zasadami określonymi w przepisach o ochronie przyrody – obejmuje tworzenie warunków bezpiecznego bytowania zwierzyny” stanowiącą jego zwięzłą esencję. Aby zrozumieć ów przepis ustawodawca w dalszych punktach nieenumeratywnie wymienił (a więc stworzył ich katalog otwarty, tj. mogący podlegać rozszerzeniu) zadania skierowane do uprawnionych ustawą podmiotów, wśród których wymienić należy m.in.: zwalczanie kłusownictwa i wszelkich zjawisk szkodnictwa łowieckiego, zakaz (poza polowaniami i odłowami) sprawdzianami pracy psów myśliwskich, a także szkoleniami ptaków łowczych i psów myśliwskich, organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki – płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny, zakaz wybierania i posiadania jaj i piskląt, wyrabiania i posiadania wydmuszek oraz niszczenia legowisk, nor i gniazd ptasich, czy też zakaz sprzedaży, transportu w celu sprzedaży, przetrzymywania w celu sprzedaży oraz oferowania do sprzedaży żywych lub martwych zwierząt łownych, jak również wszelkich łatwo rozpoznawalnych części lub produktów uzyskanych z tych zwierząt, z wyjątkiem tych zwierząt łownych, które zostały pozyskane zgodnie z prawem lub nabyte w inny legalny sposób.

Idąc dalej, ciekawą instytucją powstałą na gruncie przedmiotowej ustawy jest Straż Łowiecka, którego zadaniem jest wyrażona w art. 36 ust. 1 ww. ustawy expressis verbis ochrona zwierzyny łownej, w której to ustawodawca równolegle nakłada na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązek zatrudnienia lub powołania co najmniej jednego strażnika, którego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Definicji legalnej Straży Łowieckiej nie sposób jednak znaleźć – ustawodawca w art. 36 ust. 3 stwierdza jedynie, iż Straż Łowiecką stanowi Państwowa Straż Łowiecka (jest umundurowaną, uzbrojoną i wyposażoną w terenowe, oznakowane środki transportu formację podległą wojewodzie – na podst. art. 36 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie), nadto stanowi, iż strażnicy łowieccy są powoływani lub zatrudniani przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na tę instytucję, a właściwie na określone i nałożone na nią ustawą zadania, wśród których wymienić należy m.in.: zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa, kontrolę legalności skupu i obrotu zwierzyną czy kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu. Równocześnie, bazując na treści omawianego artykułu Państwowa Straż Łowiecka w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych ma współpracować z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. W kontekście omawianego wątku warto nakreślić jeszcze zakres uprawnień oraz obowiązków wynikających z art. 39 ustawy, gdzie w ust. 1 jasno nakreślonym obowiązkiem strażnika Państwowej Straży Łowieckiej jest ochrona zwierzyny oraz ochrona mienia dzierżawców i zarządców na terenach obwodów łowieckich, jak i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ustęp drugi cytowanego artykułu dotyczy już jednak wymienionych enumeratywnie uprawnień niezbędnych przy wykonywaniu zadań, w tym między innymi: do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości, nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego, zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Wymienić należy także uprawnienie do przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego, a także ujęcie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji.

Przy okazji pragniemy przekazać osobom zainteresowanym tą tematyką bądź zainteresowanym ubogaceniem własnej – myśliwskiej – pasji, iż w niedalekiej przyszłości omówimy wymagania jakie musi spełnić kandydatka czy kandydat na Strażnika Łowieckiego lub Strażnika Państwowej Straży Łowieckiej. Tym samym pragniemy nadmienić, iż jesteśmy stale otwarci na wszelkie sugestie i propozycje tematów jakie moglibyśmy poruszyć na łamach naszego portalu związanymi z prawem łowieckim. Gorąco do tego zachęcamy.

J.S.

Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Dodaj komentarz