Działkowcy dostali odstrzał na dziki. Pomóc jednak muszą myśliwi

 

Zgodnie z art. 8 ustawy Prawo łowieckie gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez ich dzierżawców lub zarządców. W powszechnej świadomości przyjęło się, iż co do zasady są to miejscowe koła łowieckie bądź Ośrodki Hodowli Zwierzyny. Czy obowiązujące prawo przydaje zatem zarządcom obwodów uprawnienie do wydawania zezwoleń na odstrzał innym aniżeli „łowieckim” podmiotom? Czy właściwy miejscowo starosta może wydać zezwolenie na odstrzał zwierzyny np. stowarzyszeniu? Prawo jest tutaj jednoznaczne.

W przedmiocie powyższych rozważań wskazać należy, iż 20 marca 2018 r. starosta żagański wydał decyzję, w której zezwolił Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bajka” w Żaganiu na odstrzał redukcyjny dzików w ilości do 50 sztuk. Czy może stwarzać to niebezpieczeństwo dla obecnie funkcjonującego modelu łowiectwa? Czy może to stanowić zapowiedź zmian, nadto początek kształtowania się jego nowego modelu?

Art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie stanowi, iż w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że ww. zezwolenie dla stowarzyszenia działkowców na odstrzał dzików obejmuje obszar znajdujący się w granicy obwodu łowieckiego nr 208, który dzierżawi koło łowieckiego „Jeleń” Żagań. Nasuwa się pytanie – czy dzierżawiące obwód koło nie wywiązywało się w poprzednich sezonach łowieckich z ustalonego planu pozyskania? Nic bardziej mylnego. Myśliwi z przytoczonego powyżej koła łowieckiego w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. pozyskali 190 sztuk dzików, podczas gdy plan zakładał ich pozyskanie w liczbie 185. Czy wydanie zezwolenia na odstrzał redukcyjny dzików w liczbie nawet do 50 sztuk można odebrać jako ingerowanie w plany ilościowego pozyskania zwierzyny grubej? Jak najbardziej. Wskazać jednak należy, iż zdaniem organu wydającego zezwolenie na odstrzał redukcyjny dzików, ww. zwierzyna stanowi „realne zagrożenie dla osób przebywających na ogrodach działkowych”, a rzeczone zagrożenie „występuje cały czas pomimo zastosowania środków odstraszających”.

Co najważniejsze, odstrzału redukcyjnego dzików mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania (tak stanowi bowiem art. 45 ust. 4 ww. ustawy). Podkreślenia wymaga, iż rzeczony odstrzał redukcyjny realizowany będzie na obszarze obwodu łowieckiego jednego z lubuskich kół, mimo iż te w pełni wywiązuje się z ilościowego planu pozyskania zwierzyny. Powyższe może niewątpliwie doprowadzić do rozpowszechnienia się praktyki swoistego zezwalania na “dwutorowe” pozyskiwanie określonych gatunków zwierząt łownych w Polsce.

Odpowiedzi na stawiane w treści artykułu pytania z pewnością przyniesie najbliższa przyszłość, tym niemniej już teraz wielu wskazuje na szereg zagrożeń, w tym także tych związanych z czynnikami ekologicznymi. Na marginesie powyższego omówienia podkreślenia wymaga, iż w myśl polskiego ustawodawstwa osobami uprawnionymi do wykonywania polowania są myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim. Inicjatywa stowarzyszenia działkowców pokazuje tym samym, iż problem z przyrostem zwierzyny i jej przebywaniem w pobliżu siedlisk ludzkich stanowi duży i stale narastający problem, którego nie sposób rozwiązać bez współpracy z samymi myśliwymi. Co istotne, starosta żagański przedmiotową decyzję wydał w porozumieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ w Zielonej Górze – sama jej treść wskazuje, iż zabezpieczone zostały tak ważne względy jak kwestia bezpieczeństwa, interesy samych działkowców (którym zależy przecież na eliminacji zagrażających im dzików), jak i myśliwych, którzy ww. odstrzały wykonywać będą co prawda nieodpłatnie, ale z prawem do przeznaczenia tuszy pozyskanej zwierzyny na potrzeby własne.

Co jednak uspokajające dla ponad 130 000 polskich myśliwych, powyższa inicjatywa stanowi potwierdzenie istnienia problemu stałego przyrostu zwierzyny (i jego negatywnego oddziaływania na codzienne funkcjonowanie w terenach miejskich), tym samym unaocznia rolę i znaczenie myśliwych w codziennym, prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa. Mając na względzie obowiązujące prawo oraz brak jakiejkolwiek alternatywy, tylko myśliwi są w stanie zabezpieczyć tego typu interesy mieszkańców wsi i miast, bowiem jako jedyni są w stanie wyeliminować zagrożenie ze strony dzikich zwierząt.

Uwaga: Odstrzał redukcyjny został zaplanowany na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. – nie będzie przeprowadzany na terenie ogrodów działkowych, a w ustalonym z miejscowym kołem łowieckim miejscu.

B.S.

Zdjęcie pochodzi z witryny pixabay.com, na licencji CC0 Creative Commons.

Kontakt: biuro@prawolowieckie.pl

Dodaj komentarz