Pozwolenie na broń do celów łowieckich – cz. I

Broń w użytku myśliwego jest zagadnieniem bardzo obszernym, gdyż odnosi się nie tylko do procedury jej legalnego nabywania, tj. korzystania z przypisanego uprawnienia, ale także samej ścieżki uzyskiwania pozwolenia. Tym bardziej właściwym zdaje się próba znalezienia odpowiedzi w ograniczonym zakresie zagadnienia – czy obowiązujące prawo uprawnia myśliwego do nabywania każdego rodzaju broni palnej na podstawie wydanego mu „pozwolenia na broń”?

Używana w toku powszechnej dyskusji fraza „uprawnienie myśliwych do posiadania broni” często mylnie kojarzona jest z samym uprawnieniem do posiadania broni w ogóle. Nie istnieje możliwość nabywania broni do celów sprzecznych, aniżeli tych dla których pozwolenie zostało wydane. Oznacza to, iż pozwolenie na broń wydane myśliwemu (do celów łowieckich) uprawnia do posiadania broni służącej wyłącznie celom łowieckim, tj. realizacji zadań wynikających z prowadzonej gospodarki łowieckiej. Czy zatem myśliwy posiadający („łowieckie”) pozwolenie na broń może nabyć każdy rodzaj broni? W ramach polskiego ustawodawstwa nie jest to możliwe. Precyzuje to jasno art. 12 ust. 2 przedmiotowej ustawy, który stanowi, iż na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni, a ponadto potwierdza to art. 21 ust. 1 i 2, który stanowi, iż dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni. Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji. Oznacza to, iż ustawodawca poprzez przedmiotowe regulacje zapewnił organom pełną kontrolę nad wszelkimi procesami nabywania oraz zbywania broni palnej.

Jak wskazano powyżej obecne regulacje całkowicie wykluczają możliwość wykorzystywania broni palnej do celów sprzecznych z ich przeznaczeniem. Czy w pozostałym zakresie można jednak doszukać się jakichkolwiek odstępstw? Jak najbardziej. Przepisy ściśle regulują możliwości uzyskania pozwolenia na broń i stanowią również o wyjątkach od przedmiotowych regulacji. Polskie ustawodawstwo stanowi, iż pozwolenia na broń nie można wydać osobie nieposiadającej 21 lat (art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o broni i amunicji). Inaczej natomiast jest w przypadku broni do celów łowieckich – pozwolenie na rzeczowy rodzaj broni można wydać osobie, która ukończyła już 18 rok życia (na wniosek PZŁ, bądź organizacji obronnej; analogicznie w zakresie broni do celów sportowych). Sama ustawa wskazuje szereg koniecznych do spełnienia warunków dla osób chcących ubiegać się o rzeczową broń palną, a także precyzuje ten zakres dla broni do celów łowieckich właśnie. O tym jednak w następnym artykule.

B.S.

Dodaj komentarz